O nás

Kdo jsme

Unart je nezisková nevládní organizace, jejíž základními cíli (dle stanov) jsou:

 1. rozvoj amatérské a místní kultury
 2. podpora kultury a umění ve všech jeho sférách
 3. budování a upevňování kulturních komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce
 4. propagace amatérské kultury, umění a sportu a dalších zájmových aktivit, potřebných pro zdraví jedince i společnosti
 5. zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi umělci
 6. vzdělávání veřejnosti v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli sdružení.

Komentář:

jedním z primárních cílů všech aktivit sdružení UnArt je podpora regionální amatérské kultury, k čemuž také směřuje většina akcí a projektů, které připravujeme. Převážná většina členů našeho sdružení jsou nebo v minulosti byli aktivními hudebníky, divadelníky nebo výtvarníky a akce, které v rámci sdružení pořádáme, jim nabízejí jedinečnou možnost prezentace na veřejnosti. Protože ale široká veřejnost neprojevuje o amatérskou kulturu větší zájem, snažíme se zvýšit atraktivitu těchto akcí pořádáním pravidelných přehlídek a festivalů, na které můžeme pozvat i umělce se zvučnějšími jmény - viz sekce Program akcí.

Formy činnosti

Dle stanov: K dosažení cílů uvedených výše vyvíjí sdružení UnArt následující činnosti:

 1. organizuje obecně prospěšné akce, zejména kulturní (koncerty, vernisáže, hudebních festivaly), vzdělávací (přednášky, školení, sympozia) a sportovní (utkání amatérských sportovních družstev, vodácké akce atd.).
 2. zastupuje své členy ve vztazích s organizacemi, které při spolupráci preferují podnikatelské subjekty a organizace s právní subjektivitou.
 3. buduje síť vlastních poboček, zajišťuje proškolení jejich členů a tvorbu potřebné infrastruktury. (vybavení základny, vytvoření počítačové sítě sloužící k propojení členů sdružení - datové rozhraní, které je používáno v našich sítích je standart 802.3 Ethernet nebo 802.11a/b/g/n wi-fi)
 4. vydává odborné i populární publikace tematicky spřízněné s cíli sdružení.
 5. spolupracuje s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi za účelem dosažení cílů uvedených výše.
 6. zajišťuje tvorbu propagačních materiálů a propagaci akcí souvisejících s cíli sdružení
 7. hájí zájmy svých členů v oblastech, kde síly jednotlivce na tuto ochranu nestačí

Právní aspekty:

 • Občanské sdružení Unart je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením osob, jehož hlavním cílem je činnost v oblasti regionální kultury, vzdělávání a sportu, a všechny činnosti vedoucí k popularizaci a propagaci výše uvedených cílů.
 • Občanské sdružení Unart je právnická osoba s vlastním IČO
 • Občanské sdružení může vyvíjet aktivity (podnikat) v rámci činností, vyjmenovaných ve stanovách sdružení.
 • Z ustanovení § 18 Občanského zákoníku vyplývá, že právnická osoba má právo mít "právo" a "povinnosti", v případě občanského sdružení je obé shrnuto ve Stanovách
 • Kompletní právní definice občanského sdružení je uvedena v zákoně číslo 83/1990 Sb. (PDF soubor, 50kB), o sdružování občanů, ve znění zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb., zákona číslo 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.